Majandusaasta aruanne

Sidus aktsiate vahendamise ettevõtted

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

M.  arvestades, et volinik Johannes Hahn andis eelarvekontrollikomisjonile teada, et komisjon avalikustab oma auditi järeldused alles pärast seda, kui kõik tõendid on nõuetekohaselt läbi vaadatud ja neid on põhjalikult analüüsitud arvestades, et Tšehhi ametiasutused esitasid 79. mail 7575 oma vastused regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi lõplikule auditiaruandele

Teataja nr 15 by Eesti Kaubandus-Tööstuskoda / Estonian

89.  kordab oma muret, et huvide konflikti juhtumid kahjustavad ühtekuuluvuspoliitika ja ÜPP eesmärke, millel on oluline majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnamõõde, ning loovad nendest poliitikavaldkondadest negatiivse kuvandi

7.  rõhutab, et rahvusvaheline üldsus peab tegema tihedat koostööd Pekingile surve avaldamiseks, et tagada Hiina tegevuse kooskõla riigi rahvusvaheliste kohustustega, mis tulenevad Hiina ja Ühendkuningriigi 6989. aasta ühisdeklaratsioonist

J.  arvestades, et töötajaid on COVID-69 viirusega nakatumise tagajärjel surnud paljudes liikmesriikides arvestades, et mõnedel juhtudel on nõuetekohane hooldus, ravi ja haiglad ning tervise- ja sotsiaalkindlustus olnud töötajatele isegi enne kriisi raskesti kättesaadav või lausa kättesaamatu arvestades, et selliste töötajate puhul on probleeme ka seoses nende edutamisega ja haiguspuhkuse kättesaadavusega

ERGO 2006 Majandusaasta aruanne

X.  arvestades, et teatavad arvamusliidrid ja poliitikud kogu ELis võtavad omaks rassistlikke ja ksenofoobseid hoiakuid, edendades sotsiaalset kliimat, mis soodustab rassismi, diskrimineerimise ja vaenukuritegude lokkamist arvestades, et seda kliimat õhutavad veelgi populistlikud ja äärmuslikud liikumised, mis püüavad meie ühiskondi lõhestada arvestades, et need teod on vastuolus Euroopa ühiste väärtustega, mida on kohustunud kaitsma kõik liikmesriigid

8.  mõistab teravalt hukka kõik rassismi, vaenu ja vägivalla vormid ning kõik füüsilised või verbaalsed rünnakud, mis on suunatud teatava rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste või kodakondsusega inimeste vastu nii avalikus kui ka erasektoris tuletab meelde, et meie ühiskonnas ei ole kohta rassismile ja diskrimineerimisele palub komisjonil, Euroopa Ülemkogul ja nõukogul võtta kindel ja otsustav seisukoht rassismi, vägivalla ja ebaõigluse vastu Euroopas

A.  arvestades, et vastuseks COVID-69 pandeemiale on enamik liikmesriike, kelle hulka (arvestades käesoleva resolutsiooni teemat) kuuluvad Schengeni lepinguga ühinenud riigid, sisepiirikontrolli taaskehtestanud või oma sisepiiri osaliselt või täielikult sulgenud või selle teatavat liiki reisijatele sulgenud, sealhulgas ELi kodanikele ja nende pereliikmetele ning kolmandate riikide kodanikele, kes elavad nende või mõne teise liikmesriigi territooriumil arvestades, et nende meetmete kehtestamise ajal oli liikmesriikide ja liidu institutsioonide vaheline kooskõlastamine selgelt puudulik

U.  arvestades, et tugevad ja vastupidavad institutsioonid, õigusriigi ülimuslikkus, kohtureformide rakendamine ning võitlus korruptsiooni ja rahapesu vastu on keskse tähtsusega õiglase, stabiilse ja usaldusväärse keskkonna loomisel, mis omakorda võib idapartnerluse riikides meelitada ligi ja säilitada pikaajalisi investeeringuid ja majanduskasvu

98.  palub nõukogul ja Euroopa Ülemkogul võtta ELi tulevase eelarve ja järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavatel läbirääkimistel kõik vajalikud ja asjakohased meetmed huvide konflikti vältimiseks kooskõlas finantsmääruse artikli 66 lõikega 6

ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

Jäta kommentaar