Automaatne Forex Trading tarkvara, raha

Aktsiatega kauplemise tehnikad pdf

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

  Pensionifondi osakute registri pidamise pensioniregistri pidajale edasiandmisele ei kohaldata käesolevas jaos fondivalitseja ülesannete osalise edasiandmise kohta sätestatut.
[ RT I, , 6 - jõust. ]

Ebaaus mäng Rakvere lihakombinaadi aktsiatega - Arhiiv

Jakobsoni sõnul kulub Soomes inside trading u juhtumite uurimiseks aastaid. «Rootsis kaotatakse enamik kohtuprotsesse insider ite vastu. Seda rohkem on põhjust rõõmustada ühe võidetud protsessi üle.»

Nordea 1 Global Dividend Fund ja - Luminor

  Kui usaldusfondi täisosanik on saanud väikefondi valitseja tegevusloa, siis kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 998 sätestatud fondivalitsejas olulise osaluse omandamise nõudeid usaldusfondi vara ise valitseva usaldusfondi nendele usaldusosanikele, kes osalevad fondi igapäevases juhtimises.
[ RT I, , 8 - jõust. ]

Hansapanga aktsiatega kauplemine peatatud - Arhiiv

  Väikefondi valitseja pankrotiavalduse esitamisele, pankroti väljakuulutamisele ja pankrotimenetlusele kohaldatakse pankrotiseaduses sätestatut, kui käesolevas jaotises ei ole sätestatud teisiti.

EUR-Lex - 32014L0065 - EN - EUR-Lex

  Aktsiaseltsifondi valitseja tegevusloa kehtetuks tunnistamisel, fondivalitseja sundlõpetamisel ja fondivalitseja pankroti väljakuulutamisel, tema vastu algatatud pankrotimenetluse raugemisel või Finantsinspektsiooni ettekirjutuse korral, millega lõpetati fondivalitseja õigus fondi valitseda, tuleb üldkoosolekul kolme kuu jooksul fondi valitsemise õiguse lõppemisest arvates otsustada uue fondivalitseja kinnitamine või fondi lõpetamine, fondi likvideerija ja tema tasu määramine.

Investeerimisfondide seadus – Riigi Teataja

  Kui Eesti tööandja on enne 7567. aasta 85. märtsi teinud oma töötajate, teenistujate või juhtimis- või kontrollorgani liikmete eest sissemakseid garanteeritud tootlusega, määratud väljamaksetega või suremus-, üleelamis- või töövõimetusriske katvasse lepinguriigi tööandja pensionifondi, võib ta jätkata nende töötajate, teenistujate ning juhtimis- ja kontrollorgani liikmete eest sissemaksete tegemist sellisesse fondi.

  Usaldusfondi ühingulepingu muutmisest teavitab usaldusfond osanikke ja olemasolul fondi depositooriumi viivitamata pärast usaldusfondi ühingulepingu muutmise otsustamist.

  Käesoleva seaduse § 88 lõike 9 punkti 8 rakendatakse fondi üldkoosolekul pärast 7568. aasta 65. jaanuari tehtud otsuse suhtes.
[ RT I, , 8 - jõust. ]

Börsil on õigus peatada investorite huvide kaitseks tehingud ettevõtte aktsiatega. «Meil on tõesti tehingute peatamise võimalus,» lausus Meigas. «Kui vaadata lihakombinaadi aktsia kõikumist, siis ei ole kolmapäevane ega neljapäevane muutus oluliselt erinev varasemate perioodide muutustest. Ta on ikkagi selle viie protsendi piiril. See ei saa olla aluseks, et kauplemist peatada,» ütles Meigas. «Me peatame kauplemise siis, kui arvame, et tulemas on oluline informatsioon, mis teistele turuosalistele teada ei ole. Seekord me ei teadnud, mis Rakvere lihakombinaadis toimub,» nentis börsi tegevdirektor.

ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

Jäta kommentaar