Olulisemad tulumaksuseaduse muudatused 2011

Aktsiaoptsiooni kalkulaator excel

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

Piiratakse vabastusmeetodit kasutava residendist fü ü silise isiku maksustatavast tulust tehtavaid mahaarvamisi kui isik sai vä hemalt 75% oma maksustavast tulust vä lismaal. Sellisel juhul võ ib isik seaduse 9-ndas peatü kis loetletud mahaarvamisi teha proportsionaalselt (Eesti allikast saadud tulu suhtes kogutulusse). Nimetatud piirangut on võ imalik vä ltida valides kogutulu suhtes vabastusmeetodi asemel krediidimeetodi rakendamise (st kogutulu suhtes rakendub Eesti tulumaks miinus kõ ik mahaarvamised)

Kohus: aktsiaoptsiooni andmine on maksustatav erisoodustus

Kehtestatakse ü ldisem seotud isikute mä ä ratlus, mille kohaselt on isikud lisaks nä idisloetelule seotud ka ü hise majandusliku huvi võ i valitseva mõ ju kaudu. Tö ö taja abikaasale on lisatud ka elukaaslase mõ iste.

Samuti ei nõustunud kohtud kaebaja väitega, et erisoodustuse maksustamine sotsiaalmaksuga on vastuolus selle maksu olemusega. 8775 Erisoodustus on antud tööandja vara arvel ning see oli töötaja erahuvides tehtud kulutus, mis ei olnud otseselt vajalik töö tegemiseks, 8776 kinnitas ringkonnakohus.

Vä lismaal saadud erisoodustus vabastatakse Eestis (erisoodustuse) tulumaksust. Vabastuse kasutamiseks peab erisoodustus analoogselt palgatuluga olema antud isikule, kes on tö ö tamise eesmä rgil viibinud vä lisriigis vä hemalt 688 pä eval 67 jä rjestikuse kalendrikuu jooksul ning nimetatud tulu on vä lisriigis olnud maksustatav.

Maksukohustuse edasilü kkamiseks tuleb investeeringu realiseerimisest saadud summa (soetamismaksumus ja kasu võ i soetamismaksumus miinus kahju) kanda Eesti võ i muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi krediidiasutuses avatud investeerimiskontole. Investeerimiskontole kantud raha eest saab teostada investeeringuid (soetada finantsvara).

Geograafilise piiranguna hõ lmab investeerimiskonto eriregulatsioon Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi võ i OECD liikmesriigi vastavasisulise vä ä rtpabereid.

Muudetakse elatise maksustamise põ himõ tet. Uue korra kohaselt pole elatis ü helgi juhul saaja maksustatav tulu, mistõ ttu elatise maksja seda enda tulust maha arvata enam ei saa, st elatist ning elatisabi hakatakse maksustama maksja tuluna, mida tuleb arvestada ka deklareerimisel.

Tallinna Kaubamaja palus halduskohtule esitatud kaebuses tühistada maksuotsus aktsiaoptsioonide maksustamist puudutavas osas, viidates sellele, et optsioonidelt teenitud tulu deklareerisid nende saajad füüsilise isiku tuluna ning tulumaksu nõudmine ka ettevõtte käest tähendaks topeltmaksustamist.

Riigi- ja omavalitsusasutustele, ü likoolidele ja haiglatele tehtud annetustele maksusoodustus kaob nii fü ü siliste kui ka juriidiliste isikute osas.

Eluase

ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

Jäta kommentaar