Kauplemise keskne signaal

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

Selle vastu, et tõlgendada kasu KarS § 689 lg 7 6 tähenduses laiendavalt ehk sisuliselt narkootilise aine käitlemisest saadava brutotuluna, räägib ka KarS § 689 lg 7 6 sanktsioon. See näeb ette 6–75 aastase või eluaegse vangistuse. Sedavõrd range sanktsiooni korral tuleb vastutust loovaid või raskendavaid kuriteokoosseisu tunnuseid tõlgendada kitsalt (vt ka nt RKKKo 6-66-6957/895, p 87). (p 69)

Avaleht | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi

Tulenevalt KrMS § 779 lg-st 6 ei ole KrMS § 699 lg 6 p-s 7 nimetatud alusel ette nähtud kriminaalmenetluse lõpetamist kohtumenetluses. Samuti ei tule kohtumenetluses kõne alla KrMS § 699 lg 6 p-s 7 nimetatud alusel isiku õigeksmõistmine koosmõjus KrMS § 699 lg 6 p-ga 6, sest juba punkti 7 sõnastusest nähtuvalt peab kõnealuses olukorras olema tegemist KarS §-des 969, 965, 968 või 968^6 nimetatud kuriteoga. (p 66)

Süüdistataval on õigus eeldada, et tema kriminaalasi lahendatakse kõigis küsimustes lõplikult õigesti esimese astme kohtus ja ta on kohustatud hüvitama üksnes põhjendamatust kaebusest tingitud menetluskulud (vt nt RKKKo 8-6-6-65-59, p 66).

RAPORT head juhtimistava, kättesaadavust ja ausameelsust

Olukorras, kus süüdistatavale heideti ette sõidukite müügist saadud raha omastamist, ei olnud KarS § 756 lg 7 p-s 7 ettenähtud kuriteokoosseisu objektiivsete tunnuste seisukohalt tähtis tuvastada müüdud sõidukite täpset turuväärtust. Süü suuruse hindamisel saab kohus sellisel juhul juhinduda KarS § 756 lg 7 p-s 7 sätestatud kvalifitseeriva koosseisutunnuse olemasolust, omastamisest suures ulatuses.

University Of Illinois

Põhiseadus ei keela seadusandjal sama õigushüve erineva intensiivsusega rikkuvate tegude koondamist ühte eriosa sättesse (teokoosseisu), tingimusel et selle sanktsioon võimaldab kohtul igal üksikjuhtumil mõista süüdlasele tema teosüüle vastava (proportsionaalse) karistuse. (p 97)

Arhiiv ‹ Rubriik — Vikerkaar | Leht 5

KarS § 56 lg 6 esimese lause kohaselt on karistamise alus isiku süü. Süü suuruse kindlakstegemisel tuleb lähtuda eeskätt kuriteo asjaoludest, ent tähelepanuta ei saa jätta ka teo toimepanija isikut. Seega sõltub isiku süü suurus konkreetse juhtumi asjaoludest. (p 8)

Tavatu ei ole olukord, kus osa kohtueelsel uurimisel kogutud tõenditest jäetakse kohtule esitamata. Kuivõrd menetlejal tuleb kohtueelsel uurimisel kontrollida erinevaid menetlusversioone, võidakse kriminaalmenetluse algetapil mõistetavalt koguda ka selliseid tõendeid, mis ei ole lõplikku menetlusversiooni silmas pidades tähtsad. Tõendamisvajadus võib aga sõltuvalt kohtulikul arutamisel esitatavate ja uuritavate tõendite sisust muutuda ning siis ei ole välistatud olukord, kus kohtule esitatakse tõendina vastuvõtmiseks kohtueelsel uurimisel kogutud, kuid seni esitamata tõend.

Vangistusest tingimisi vabastamise korral ei ole välistatud, et isik rikub katseaja tingimusi või paneb katseajal toime uue kuriteo, mistõttu pööratakse vangistus reaalselt täitmisele. Seega ei välista karistusest tingimisi vabastamine, et tegelikkuses tuleb süüdimõistetul ära kanda talle KarS § 696 lg 7 sanktsiooni alammääras mõistetud vangistus. (p 85)

Võtsin koti. See tundus hulga raskem kui enne, kahtlemata sellepärast, et olin kiiruga kõik känkrasse toppinud, või sellepärast, et märg rätik kaalus palju. Tegin sammu trepi suunas. Suguvend, kes polnud liigutanud, vaat et üürgas:

ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

Jäta kommentaar