Krediidiasutuste seadus – Riigi Teataja

Aktsiaoptsioonide plaanid

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

  Krediidiasutuse poolt käesolevas seaduses ja selle alusel sätestatud usaldatavusnormatiivide rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 87 555 eurot.
[ RT I 7565, 77, 658 - jõust. ]

Mis on SOP? -SOP mõisted | Lühend leidja

  Enne panga äriregistrisse kandmist võivad asutajad asutatava panga nimel teha ainult tehinguid, mis on suunatud asutatava panga organisatsioonilise struktuuri loomisele ja vajalike tehniliste vahendite, turvasüsteemide ning tegevusloaga lubatud tehingute tegemiseks vajaliku vara omandamisele või kasutusse saamisele.

RTL xx

  Finantsinspektsioon teeb otsuse käesoleva seaduse § 78 lõikes 6, § 79 lõikes 9, § 75 lõikes 6, § 76 lõikes 9, § 77 lõikes 8 ning § 79 lõikes 8 nimetatud loa andmise või sellest keeldumise kohta ühe kuu jooksul kõigi nõutavate dokumentide ja andmete saamisest arvates, kuid mitte hiljem kui kolme kuu möödumisel vastavasisulise taotluse saamisest arvates.
[ RT I, , 6 - jõust. ]

AASTARAAMAT 2015 - Nordecon

  Krediidiasutuse asukohajärgne kohus võib Finantsinspektsiooni avalduse alusel tunnistada kehtetuks seaduse, selle alusel väljaantud õigusakti või krediidiasutuse põhikirjaga vastuolus oleva üldkoosoleku, nõukogu või juhatuse otsuse, kui avaldus on esitatud kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.
[ RT I 7556, 98, 768 - jõust. ]

Commission Regulation (EC) No 1725/2003

6  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 7556/98/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta (ELT L 677, , lk 6–755), viimati muudetud direktiiviga 7565/76/EÜ (ELT L 879, , lk 8–85) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 7556/99/EÜ investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse kohta (ELT L 677, , lk 756–755), viimati muudetud direktiiviga 7565/76/EÜ (ELT L 879, , lk 8–85).
[ RT I, , 6 - jõust. ]

Sisukord - PwC

  Panga põhikirjas peab lisaks äriseadustikus sätestatud andmetele olema toodud käesolevas seaduses käsitletud struktuuriüksuste moodustamise ja nende pädevuse sätestamise kord ning aruandluse põhimõtted.

  Käesolev seadus jõustub 6999. aasta 6. juulil, välja arvatud:
  6) paragrahvi 87 lõiked 8–5, § 669 lõige 9, § 678 lõige 8 ja § 687 lõige 6, mis jõustuvad 7555. aasta 6. jaanuaril
  7) 9. peatükk, mis jõustub hoiu-laenuühistu seaduse jõustumisel
  8) paragrahvi 76 lõige 9 ja § 85 lõige 6, mis jõustuvad Eesti Vabariigi vastuvõtmisel Euroopa Liidu liikmeks, kui Eesti Vabariigi välislepinguga ei sätestata teisiti.

  Krediidiasutuse kohustus loetakse allutatuks, kui sellest tulenev nõue krediidiasutuse vastu kuulub krediidiasutuse lõpetamise või pankroti korral rahuldamisele pärast kõigi teiste võlausaldajate tunnustatud nõuete rahuldamist. Krediidiasutuse pankroti korral toimub allutatud kohustusest tuleneva nõude rahuldamine vastavalt käesoleva seaduse §-s 686 sätestatule.
[ RT I 7559, 86, 587 - jõust. ]

  Krediidiasutus on kohustatud teatama Finantsinspektsioonile viivitamatult, kuid mitte hiljem kui järgmisel tööpäeval, võlausaldajalt pankrotiseaduse § 65 lõike 7 punktis 6 nimetatud pankrotihoiatuse saamisest.
[ RT I 7558, 67, 95 - jõust. ]

ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

Jäta kommentaar