Rulebook - final eng - Nasdaq Baltic

Loetletud optsioonide arveldus

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

  Aktsiaemitent, kes ise või kolmanda isiku kaudu, kes tegutseb oma nimel, kuid emitendi arvel, omandab või võõrandab oma aktsiaid, mille tagajärjel tema aktsiate osakaal hääleõigustest on 5 või 65 protsenti, ületab seda või langeb alla selle, on kohustatud avalikustama selle osakaalu viivitamata, kuid mitte hiljem kui nelja kauplemispäeva jooksul nende omandamisest või võõrandamisest arvates. Oma aktsiate osakaal arvutatakse, lähtudes kõigist emitendi poolt emiteeritud aktsiatega esindatud hääleõigustest.
[ RT I 7557, 58, 885 - jõust. ]

Konsolideeritud TEKST: 32008R1126 — ET

  Investeerimisühingus peab toimima piisav sisekontrolli süsteem, mille eesmärk on tagada tema tegevuse vastavus kehtivatele eeskirjadele ja vastuvõetud otsustele investeerimisühingu kõigil juhtimis- ja tegevustasanditel. Sisekontrolli süsteemi kuulub vähemalt vastavuskontrolli funktsioon ja olemasolul siseauditi üksuse tegevus.
[ RT I, , 7 - jõust. ]

VÕLAKIRJA TINGIMUSED - Fi

  Elektroonilised vahendid käesoleva peatüki tähenduses on elektroonilised seadmed andmete töötlemiseks, salvestamiseks ja edastamiseks kaabli, raadioside, optiliste tehnoloogiate või muude elektromagnetiliste tehnoloogiate abil.
[ RT I 7557, 58, 885 - jõust. ]

  Huvitatud pool võib nõuda vahekohtu otsuse tühistamist tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras.
[ RT I 7555, 89, 858 - jõust. ]

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2019

  Inspektsioonil on õigus pärast emitendi seisukoha ärakuulamist avalikustada korraldatud teavet ja muud teavet, kui emitent, teda kontrollivad isikud või isikud, keda emitent kontrollib, rikuvad oma kohustusi selle teabe avalikustamisel.
[ RT I 7557, 58, 885 - jõust. ]

  Nende sihtisikute suhtes, kes ei teinud ülevõtmispakkumise raames ülevõtjale pakkumust aktsiate võõrandamiseks, pikeneb ülevõtmistähtaeg kolme kuuni ülevõtmispakkumise tulemuste avalikustamisest arvates, kui ülevõtja aktsiatega on esindatud vähemalt 9/65 sihtemitendi hääleõigust esindavast aktsiakapitalist ning sihtemitendi üldkoosolek ei ole teinud käesoleva seaduse §-s 687 6 sätestatud ülevõtmise otsust.
[ RT I 7557, 58, 885 - jõust. ]

  Ülevõtja, sihtemitent ja nendega kooskõlastatult tegutsevad isikud on kohustatud ülevõtmistähtajal hoiduma tegudest, mis põhjustavad sihtemitendi aktsiate ebahariliku hinnakõikumise.

  Inspektsiooni järelevalvetegevus hõlmab:
  6) kõiki turu korraldajaid, kelle registrisse kantud asukoht on Eesti (edaspidi  Eesti turu korraldaja )
  7) Eesti turu korraldajate välisriikides paiknevaid tütarettevõtjaid korraldaja kaudu, kui välisriigi väärtpaberiturujärelevalve asutusega ei ole kokku lepitud teisiti
  8) lepinguriikide turu korraldajate piiriülese teenuse osutamist käesolevas seaduses sätestatud ulatuses.
[ RT I 7557, 58, 885 - jõust. ]

  Investeerimisühingu, krediidiasutuse või muu investeerimisteenuse osutaja poolt investeerimisteenuste osutamisel või investeerimissoovituste koostamise või levitamisega seoses tekkida võivate huvide konfliktide ärahoidmiseks meetmete kehtestamata või rakendamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 87 555 eurot.
[ RT I 7565, 77, 658 - jõust. ]

ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

Jäta kommentaar