5olulist sammu imelise paarisuhteni

23 ettevõtjat loobumine

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

ELTS § 76&sup8 nimetatud ü ldhuviteenuse osutajana kä sitatav võ rguettevõ tja, kes soovib osaliselt võ i ajutiselt ü ldhuviteenuse osutamisest loobuda teatab Konkurentsiametile sellest vä hemalt kolm kuud ette. Konkurentsiamet lä htub teate menetlemisel Msü S § -s 85 sä testatud alustest.

Aktivistid kutsuvad üles rakendama kriisi leevendamiseks

Tegevusloa kohasest majandustegevusest loobumine on ettevõ tja poolt majandustegevusest vabatahtlik loobumine ü hel võ i enamal loakohustusega tegevusalal.

Tegevusload | Konkurentsiamet

KKü tS § 9 lõ ikes 7 nimetatud ü ldhuviteenuse osutajana kä sitatav võ rguettevõ tja, kes soovib osaliselt võ i ajutiselt ü ldhuviteenuse osutamisest loobuda teatab Konkurentsiametile sellest vä hemalt 8 kuud ette. Konkurentsiamet lä htub teate menetlemisel Msü S § -s 85 sä testatud alustest.

Ajatu: 12 hormonaalsüsteemile ohtlikku kemikaali – kuidas

Kui Eesti ettevõ tja omab tegevusluba tegutsemiseks loakohustusega tegevusalal ja soovib hakata tegutsema tegevusloas nimetatud tegevusalal muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, on soovitav enne tegevuse alustamist võ i loakohustusest vabastamise taotluse esitamist pö ö rduda teabepä ringuga vastava lepinguriigi majandushaldusasutuse poole, kuna liikmesriigiti võ ivad protseduurireeglid olla erinevad.

Konkurentsiõigus slaid nr 1 Sissejuhatus ja põhimõisted

Konkurentsiamet võ ib Msü S § 75 lõ ikes 7 toodud asjaolude ilmnemisel taotluse lahendamise tä htaja kulgemise peatada võ i pikendada seda kuni 85 pä eva võ rra. Tulenevalt Msü S § 75 lõ ikest 8 võ ib Konkurentsiamet taotluse lahendamise tä htaega ü ks kord kuni 85 pä eva võ rra pikendada, kui see on vajalik ü ksikjuhtumi keerukuse tõ ttu.

Konkurentsiamet võ ib Msü S § 75 lõ ikes 7 toodud asjaolude ilmnemisel taotluse lahendamise tä htaja kulgemise peatada võ i pikendada seda kuni 85 pä eva võ rra. Keeruliste juhtumite korral võ ib Konkurentsiamet taotluse lahendamise tä htaega pikendada ü ks kord kuni 85 pä eva võ rra.

Võ rguettevõ tja peab vä hemalt 67 kuud enne oma tegevuse lõ petamist Konkurentsiametit kirjalikult informeerima lõ petamisajast ja -kavast ning esitama piisava ü levaate abinõ udest, mis tagavad KKü tS § -s 69 esitatud nõ uete tä itmise.

Majandustegevuse muutmise kavatsuse teates ning majandustegevuse muutumise teates kirjeldab ettevõ tja, millised tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvad võ i tegevusloa kõ rvaltingimustega seotud asjaolud on muutunud võ i milliseid kavatsetakse muuta, võ i esitatakse tü tarettevõ tja kohta, kes alustab majandustegevust tegevusloa regulatsioonieseme raames, Msü S § 65 lõ ike 6 punktides 6&ndash 8 ning 5 ja 6, aga samuti ELTS § 78 lõ ikes 7 sä testatud andmed ja dokumendid.

Kui ettevõ tjal on tegevusluba tegutsemiseks loakohustusega tegevusalal teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, mis vastab kontrollieseme poolest valdavas osas Eesti tegevusloale ja mille kehtivust ei ole piiratud vä ljaspool Eestit asuva territooriumi võ i tegevuskohaga, siis tuleb vä lisriigi ettevõ tjal esitada Konkurentsiametile loakohustusest vabastamise taotlus, mis sisaldab jä rgmisi andmeid:

ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

Jäta kommentaar