Töötasu maksmine lubaduses, mitte rahas - Ärileht

Optsiooniprogramm 2020

Optsiooniprogramm 2020

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

Otsustamaks, millist hetke lugeda hü ve andmise ajaks, peab aluseks võ tma selle, millal tö ö tajale tegelikkuses varaline õ igus ü le anti. Olukorras, kus tö ö taja saab rahaliselt hinnatava hü ve juba optsioonilepingu sõ lmimisel, toimub võ imalik maksustamine just sellel hetkel. Kui saadav optsioon ei ole aga rahaliselt hinnatav, toimub võ imalik maksustamine optsioonide realiseerimisel ehk aktsiate/osade võ õ randamisel tö ö tajatele. Sarnasele seisukohale asus ka Riigikohus eelviidatud lahendis nr 8-8-6-67-56.

JUHATUSE SELGITUS

Sama korra punkt 65 mä rgib, et kui erisoodustuseks on tö ö andja asja, vä ä rtpaberi, varalise õ iguse võ i teenuse mü ü k turuhinnast madalama hinnaga, siis loetakse erisoodustuse hinnaks asja, vä ä rtpaberi, varalise õ iguse võ i teenuse turuhinna võ i bilansilise maksumuse (põ hivara puhul jä ä kmaksumuse), kui see on turuhinnast kõ rgem võ i turuhinda ei ole võ imalik usaldusvä ä rselt mä ä rata, ja mü ü gihinna vahe.

1. Optsiooniprogrammi eesmärk

Dividendide saamisel on positiivne ka see, et nendelt tahab riik märksa vähem maksu saada kui töötasult. Eesti tööandja poolt makstavad dividendid maksustatakse kas ainult tööandja tasandil 75%-lise tulumaksuga või tööandja tasandil 69%-lise tulumaksuga ning töötaja tasandil 7%-lise tulumaksuga. Välismaa tööandjate puhul võib see varieeruda.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on , alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 7567. majandusaasta eest.

Kui aktsiad/osad võ õ randatakse tö ö andja poolt tö ö tajale alla turuhinna, on turuhinna ja võ õ randamishinna vahe kä sitletav erisoodustusena.

Erisoodustuse maksustamine eeldab erisoodustusele hinna mä ä ramist. Rahandusministri 6999. aasta 79. detsembri mä ä rusega nr 675 on kinnitatud lisa Erisoodustuse hinna mä ä ramise kord , mis kä sitleb muuhulgas varalise õ iguse mü ü ki turuhinnast madalama hinnaga võ i selle ü leandmist tasuta.

Kui sellised optsioonid võ õ randatakse tö ö tajatele tö ö andja poolt tasuta võ i turuhinnast madalama hinnaga, tuleb hinnata, mis on sellise erisoodustuse maksustatav vä ä rtus.

Optsioonid on ü ldreeglina rahaliselt hinnatavad, kui need on vabalt võ õ randatavad ehk sisuliselt võ rreldavad tavapä raste finantsoptsioonidega. Selliste rahaliselt hinnatavate optsioonide tö ö tajatele võ õ randamisel leiab võ imalik maksuhetk aset just optsioonide võ õ randamisel.

Oma olemuselt ja mõ ttelt asub lä him sä te, mis puudutab aktsiaoptsioonide maksustamist TuMS § 98 , mis kä sitleb erisoodustusena õ iguse kui vara tö ö andja poolt tasuta võ i soodushinnaga tö ö tajale võ õ randamist. Sellist hü ve saab kä sitleda erisoodustusena vaid juhul, kui hü ve võ imaldatakse tö ö tajale tö ö andja poolt.

ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

Jäta kommentaar