Blogger - varude

Aktsiatega kauplemise nõustamine

Aktsiatega kauplemise nõustamine

SOOVITUS: PARIM CFD-BROKER

Lisaks sellele võivad kliendi korralduste ühingusisesed täitjad täita oma kutselistelt klientidelt saadud korraldusi hindadega, mis erinevad nende hinnapakkumistest, ilma et neil tuleks täita neljandas lõigus sätestatud tingimusi, seoses tehingutega, mille puhul täitmine mitme väärtpaberiga on osa ühest tehingust, või korraldustega, mille suhtes kohaldatakse muid tingimusi kui kehtivat turuhinda.

Kodubörsil peitub kuldne turvasadam (Äripäev) | Redgate

8. Liikmesriigid tagavad, et artikleid 69, 76 ja 77 ei kohaldata tehingute suhtes, mis sõlmitakse mitmepoolset kauplemissüsteemi reguleerivate eeskirjade alusel selle liikmete või osaliste vahel või mitmepoolse kauplemissüsteemi ja selle liikmete või osaliste vahel seoses mitmepoolse kauplemissüsteemi kasutamisega. Mitmepoolse kauplemissüsteemi liikmed või osalised täidavad artiklites 69, 76 ja 77 ettenähtud kohustusi seoses oma klientidega, kui nad klientide nimel tegutsedes täidavad klientide korraldusi mitmepoolse kauplemissüsteemi vahendusel.

Välismaakleri kaudu saab aktsiaid poolmuidu

8. Investeerimisühing kehtestab ja rakendab kõigi mõistlike meetmete võtmist silmas pidades tõhusat organisatsioonilist ja halduskorda, et vältida artiklis 68 määratletud huvide konfliktide kahjulikku mõju klientide huvidele.

Aktsiakoolituse järelmõtted | Kuidas saada rahaliselt vabaks

c) määratlevad üldised kriteeriumid nende tehingute kindlakstegemiseks, mille puhul mitme väärtpaberiga seotud täitmine on osa ühest tehingust, või korraldused, mille suhtes kohaldatakse muid tingimusi kui kehtivat turuhinda

Forex / CFD algaja: strateegiad, signaalid, ülevaated

6. Liikmesriigid nõuavad, et mitmepoolset kauplemissüsteemi rakendavad investeerimisühingud ja turu korraldajad kehtestavad ja säilitavad tõhusa korra ja menetlused kontrollimaks mitmepoolse kauplemissüsteemi eeskirjade täitmist selle kasutajate poolt. Mitmepoolset kauplemissüsteemi rakendavad investeerimisühingud ja turu korraldajad teostavad järelevalvet oma kasutajate poolt nende süsteemis tehtud tehingute üle, et avastada nende eeskirjade rikkumisi, ebakorrektseid kauplemistingimusi või tegevust, mis võib viidata turu kuritarvitamisele.

b) erinevad meetodid, mille puhul investeerimisühingut saab lugeda täitnuks oma kohustuse avalikustada turule klientide viivitamata täitmisele mittekuuluvad piirangukäsud.

Olukorda, kus vähemalt kaks füüsilist või juriidilist isikut on valitseva mõju kaudu ühe ja sama isikuga alaliselt seotud, käsitletakse ka nimetatud isikute vahelise märkimisväärse seosena.

6. Mitmepoolset kauplemissüsteemi rakendav investeerimisühing või turu korraldaja teatab oma päritoluliikmesriigi pädevale asutusele liikmesriigi, milles ta kavatseb kõnealust korda rakendada. Mitmepoolse kauplemissüsteemi päritoluliikmesriigi pädev asutus edastab kõnealuse teabe ühe kuu jooksul liikmesriigile, kus mitmepoolne kauplemissüsteem kavatseb kõnealust korda rakendada.

7. Vastavalt artiklis 75 määratletud likviidsusele kõige kohasema turu pädev asutus otsustab vähemalt kord aastas iga aktsia kohta kõnealuse aktsia turul täidetud korralduste aritmeetilise keskmise väärtuse alusel aktsiaklassi, kuhu see kuulub. Kõnealune teave avalikustatakse kõigile turuosalistele.

ALUSTAGE KRÜPTOVALUUTAS KAUPLEMIST

Jäta kommentaar